טפסים ונהלים

  
תנאים לתחילת עבודות
בקשה לאישור תחילת עבודה
התחייבות להצהרת מודד
מינוי אחראי לביקורת על הביצוע
תצהיר התחייבות קבלן רשום
אחראי לבצוע השלד טופס 10
תצהיר מתכנן שלד-טופס9
תצהיר של אחראי לביצוע שלד בניין
טופס הצהרה על כמות פסולת בניין ועפר

 

  
אישורים הנדרשים למתן טופס 4 או אישור איכלוס
תעודת מדידה של מודד מוסמך-שלבים
טופס התחייבות מודד למיקום המבנה קונטור
בקשה לתעודת גמר
דיווח על עריכת ביקורת באתר בניה


  
בקשה להיתר לעבודה מצומצמת
בקשה לחידוש החלטה או היתר
בקשה למתן אישור לרשם המקרקעין
הודעה על התחלת בניה
הטמנת פסולת בנין במטמנה
הצהרת ויתור לטובת דרך
הצהרת מהנדס
הצהרת מודד
הצהרת עורך הבקשה
הצהרת שכן
התחייבות להריסה
טופס בקשה לאישור איכלוס ולחיבור חשמל
טופס להגשת חישוביים סטטיים


טפסים ונהלים